Tên theo vần GI

Nghĩa: Con giao long gặp được mây mưa. Nghĩa bóng: Người anh hùng gặp thời.

Tên theo vần GI

2. Giao long đắc vân vũ:

Vân: mây; vũ: mưa

Nghĩa: Con giao long gặp được mây mưa. Nghĩa bóng: Người anh hùng gặp thời.

Ví dụ đặt tên: Đỗ Long Vân – Hồ Đắc Vân

Trương Vũ Đắc – Trần Long Vũ

 

3. Giải linh hệ linh:

Giải: cởi ra; hệ: buộc; linh: cái chuông bằng đồng hoặc bằng sắt

Nghĩa: Cởi chuông, buộc chuông. Nghĩa: Người nào đã buộc chuông vào thì cởi chuông ra được. Nghĩa bóng: Người nào định làm việc gì, thì do người ấy quyết định; sửa đổi tính nết cũ của mình là do ở nơi mình. 

Tích truyện sư Pháp Nhẫn hỏi các đồ đệ: “Ai có thể cởi cái chuông nơi cổ con hổ được?” Chúng đều im lặng, không thưa lại được, Vừa lúc Thanh Lương thiền sư đến, Pháp Nhẫn hỏi lại câu ấy. Thiền sư đáp: “Hệ giả giải đắc” (“Chỉ có người buộc chuông cởi được”) (Chỉ nguyệt lục).

Ví dụ đặt tên: Đào Linh Giải – Trần Giải Linh

Vũ Hệ Linh

Gửi bình luận của bạn

hinhanh